СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАГ СЕНТ МИКЛОШ

СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАГ СЕНТ МИКЛОШ

(израз на космогонията и владетелските инсигнии при българите)

     Космогоничните представи на българите са все още недостатъчно ясни и изследвани. За тяхното наличие и символика можем да съдим по достигналите до нас сведения от чужди летописци, древния български календар, надписи върху камък, изображения върху предмети от съкровища, колани апликации, амулети и камъни. В настоящия анализ и реконструкция се разглеждат елементи от календара и изображенията върху две кани от съкровището от Наг Сент Миклош. В основата са природната, човешката и животинската символика.

     Животинският тип изразни средства присъства осезаемо в изкуството на номадските народи от Евразия. Налице е в редица случаи една сравнително обща изразителна символика за изобразяване на животни: елени, кошути, коне, бикове, кучета, орли, змии, грифони и др. По целия периметър на живот и военни прояви на българите се откриват подобни изображения по въоръжението, снаряжението, дрехите и други предмети. За да смятаме, че те освен тотемно или култово съдържание имат и божествено, ни дава основание на първо място календара на българите.

       По традиция на небето могат да се възкачват само боговете и божествата, а поради това основно техните имена се давани на съзвездията и звездите. В дванадесетгодишния цикличен календар на българите, имената на годините са имена на животни, т.е. за да ги има е възприемането им като божествени или като прародители. Известни са ни следните животински имена на години: сомор – мишка; шегор – вол; вер – тигър; дванш – заек; дилом – змия; мор – кон; текуч – овен; тох – кокошка; етх – куче и дохс – свиня. Според Моско Москов има определени несъответствия в имената на годините: вер – тигър, трябва да се възприема като верени – дракон; имен – кон вместо мор – кон.1 В случая няма да се занимаваме с търсене на точност в превода на имената и причината те да са имена на години. За нас интерес представлява факта, че от известните ни десет имена – шест са на домашни животни, като сред тях наличието на кокошка и свиня изисква определена уседналост за отглеждането им.

       Древните китайски хроники посочват за начало на собствения календар 2 336 или 2 396 г.пр.Хр., поради което номадските народи имали пряк контакт с Китай и неговата култура, също придобиват определени астрономически познания. Според Фламарион (XIX век) „Небесната сфера е била съставена от народ, достигнал висока степен на цивилизацията си, народ който е живеел около точката на пресичане на паралела – 38 градуса северна ширина с меридиана – 68 градуса източна дължина (в района с център 130 км югоизточно от сегашния Душанбе. Граничи с провинция Балх на съвременен Афганистан – б.а.)” 2 Посоченото място за възникване на един от древните календари и факта, че българският е близък до китайския, но все още няма пълен аналог на себе си навеждат на мисълта, че неговите корени се приближават по историческо време до това на шумерите (2 300 г.пр.Хр.).3 Българският календар или може би метода за астрономически изчисления по-един или друг начин оказва влияние и на околните народи.4 В случая не става въпрос под какво име българите, са били известни през тези далечни от нас векове. Наличието в календара на божествени животни изискващи уседналост и вероятната древност на появата му, навеждат на мисълта за различни начини на живот на българите – от уседналост, към степен номадизъм и обратно (един непрекъснато повтарящ се цикъл).

        Няма преки данни за мястото в божествената структура (като изключим двете години с все още неизвестни имена) на такива всепризнато български тотемни (култови) животни като: елен, кошута, вълк, лъв, орел, сокол или дори рибата ксистон. За определено присъствие на последните в живота и митовете им, научаваме не само от чужди но и от собствени извори: скалните рисунки, Мадарския конник, изображенията по съдовете от съкровището от Наг Сент Миклош, от находките край Вознесенка и други. Този факт може би още веднъж ни навежда на мисълта, че е налице определена йерархия: върховен бог Тангра; божества на небето (слънце, луна, звезди и др.); природни сили и явления; тотемни или култови представители на природния и животинския свят.

       Като във всяка религия цялата тази все още не окончателно развърната и разкрита схема има по всяка вероятност  разпределение, както по вертикала (горе, среда, долу или небе, земя) така и по хоризонтала – основните посоки на света. Основни маркери за вертикална структура могат да ни служат:

        – грифона (животно символ на воина и смъртта) съчетаващ в себе си небесното чрез крилата си и земното чрез лъвското си тяло;

Изображениe на грифон от Преслав (България)

 – орела издигащ се нагоре и държащ в ноктите си човек или неговата душа;

Изображение на двуглав орел държащ души на умрели, върху златна чаша от Ахеменидски Иран.

Изображение на двуглав орел от Преслав

Изображение на орел държащ в ноктите си човек, върху златна кана от Наг Сент Миклош.

       -грифон отнасящ кошута на небето от Наг Сент Миклош;

Изображение на крилат грифон и кошута, върху златна кана от съкровището Наг Сент Миклош.

       -сребърният орел затиснал в ноктите си змия от Вознесенка и др.

Сребърен орел стиснал с ноктите си змия от ВознесенкаОрела е излят от сребро, кух във вътрешността си, частично повреден от огъня. Стои твърдо на нозете си, опирайки се на плоската си опашка от пет пера. Лапите му са с по четири палци – три отпред и един отзад. Върху повърхността на орела има много едри пера. На челото и под крилата среброто е ситно обработено (вероятно имитация на пух). Очите, а също така и ноздрите имат дупчици с диаметър 0,2 см и в тях навярно е имало инкрустации от камък или стъкло. На гърба на орела, една под друга в два реда, стърчат 12 шишарки, по шест в ред. Върху тези шишарки са врязани кръстчета. Нозете на орела са омотани от змия, която с края на главата си достига дясната част на гърдите му. Орелът, разпрострял крила, с леко извърната глава злостно гледа към змията, сякаш иска да я клъвне. Върху гърдите на орела е изрязан монограм –кръст с буквите ЕСПОР. Върху лявото крило релефно е отпечатан кръст. Дължината на орела е 21 см, височината – 13,2 см, а теглото му е  1,035 кг.

Основни жалони за хоризонталната структура могат да ни бъдат: разделението на войската и саракта (държавата) на център, ляво и дясно; ориентацията и разположението на юртата;

Модел на българска юрта от варовик с рисунки от гр. Девня.

         -„космичното дърво” с разположените от двете му страни слънце и луна.

и други.

Съвкупността на изложените до момента космогонични представи на българите, като цялостна композиция, намиране най-ярко изразени върху златната кана от съкровището от Наг Сент Миклош, наричано от Г.Фехер съкровището на Атила.5

Четирите медальона върху златната кана от съкровището от Наг Сент Миклош.

1.Изображение на орел, държащ с ноктите си човек.

2.Изображение на тежковъоръжен воин – победител.

3.Изображение на грифон и кошута.

4.Изображение на владетелски лов на пантера.

      В нея е налице самобитността на изобразителния език на древните майстори. Изображенията са носители на пространствени, предметни, зооморфни, растителни и антропоморфни кодове.6 Каната в основната си част има формата на яйце (символ на космическия хаос), ако не смятаме издълженото и гърло отделено с релефен венец. Вероятно течното съдържание на каната (кумис или вино) е символизирало напитката (елексира) на Бога, което не изключва използването и само за определен тип питие. От четирите и основни страни има релефни медальони с различни сцени. Преобладават сцените на борба с участието на хора и животни. Четирите сцени съобразно своето разположение символизират четирите основни посоки на света. След като това е най-вероятно, то и каната би трябвало, така да се поставя към нейния собственик, та всеки от медальоните да се е намирал в съответната си посока. Интерес предизвиква самото разположение на медальоните. Един от тях по своя сюжет и посока на движение се различава коренно от останалите – сцената на орела държащ в ноктите си голо човешко тяло. В случая можем да приемем, че тя по своята индивидуалност е основна, първоначална и водеща. Останалите сцени следват кръгово движение, казано на съвременен език по часовниковата стрелка, т.е. посоката за движение на действащите лица (воини и животни) е отдясно на ляво. По този начин тръгвайки от орловата сцена, посоката на движението при другите медальони се запазва и последния воин е с движение към началната. В случая можем да я възприемем както за начална така и за крайна. За по-лесно боравене, да дадем поредни номера на медальоните: № 1 – сцената с орела; № 2 – воин-конник с копие на рамо; № 3 – грифон отнася кошута на небето и № 4 – владетел-конник с лък стреля по пантера. Всеки от така подредените медальони е уникален сам за себе си, но подчинен на един общ ред в сюжета като цяло.

       Медальон № 1 – орел с разперени крила и извърната наляво глава държи с ноктите си в централна позиция тялото на гола човешка фигура, която държи в двете си издигнати нагоре ръце по една клонка от дърво, като към лявата клонка е опрян клюна на орела.  Пред нас е неизброимо множество от символи в един общ сюжет:

    – орелът – небесната слънчева птица е в хералдична поза, която може да се приеме както за полет нагоре, така и за кацане. Т.е. той може да се възприеме като даващ живот и власт, и като отнасящ в небето душата на човека изминал жизнения си път. Подобна двойственост вероятно показва непрекъснатостта на цикъла „живот и смърт” – раждане на човека/воина, преминаване на живота му през различни воински, житейски и владетелски инициаци (изпитания) и неговия край. „Човек дори и добре да живее – умира. И друг се ражда7;

     – главата на орела е обърната наляво към почетната страна при българите, а клюна му е допрян до клонката, държана от човека с високо издигната нагоре лява ръка. Съсредоточаването на погледа на орела и на човека към лявата страна, изразява свещения момент на взаимодействието между земното/смъртното и небесното/безсмъртното най-често в момента на жертвоприношението. Съвкупно с предишната мисъл освен жертвоприношенията, самият контакт между двете противоположности при раждането и смъртта също има сакрално значение.

         – човешката фигура е стисната от двете страни, т.е. през целия си жизнен път тя е във властта на върховното небесно божество, нейният път на земята и срок за живот е предначертан. Устрема и да върви наляво, обратно на основната посока за движение, най-вероятно символизира стремежа за сближаване с божественото и непрекъснатия страх от смъртта. Във всеки един момент от жизнения си път (отразен на другите три медальона), тя може да бъде пресрещната от съдбата и да умре. Клонките от дърво (вероятно символизиращи дървото на живота) в двете ръце, високо издигнати над главата изобразяват свещената същност на живота.;

        – човешката фигура е гола. В началото и в края на жизнения си път тя винаги е била такава, независимо колко е била толерирана от божествените сили и околните.  Т.е. същността на човека е това, което му е дадено от върховния бог при неговото създаване, а не външният му вид.

       Като съвкупност смисъла на сюжета от медальон № 1 най-вероятно се отнася към три основни момента от живота на човека: раждане, живот даден му от върховния Бог и смърт.

      Медальон № 2 е един от най-често използваните за описание на тежковъоръжен воин. Изобразява воин-конник в защитно въоръжение, язди в движение на ляво едър кон с пълна конско снаряжение, като в дясната си ръка държи копие със знаме опряно на рамото му, а с лявата е хванал за косата пленник също облечен в защитно въоръжение, а зад него е закачена отрязаната глава на друг вражески воин. Композицията е интересна с два свои основни аспекта: външния вид на действащите лица и ритуала спазван от конника-победител в съдържанието на сцената – самостоятелно и в общия контекст на медальоните от каната.

       Централната човешка фигура е със здраво телосложение на кален в битките воин. Същият е с мустаци и брада т.е. е преминал юношеската възраст, ако може така да се изразим. Издържал е успешно инициациите (изпитанията), за да стане воин и да е приет за член на военната дружина, тъй като е облечен в цялостно защитно въоръжение, прикриващо тялото и крайниците. Ризницата по всяка вероятност е от халчест тип (изработена от халки), като се има в предвид начина и на изобразяване. На главата си има островръх шлем с двойно украшение от типа на пера. Врата и тила му са прикрити също от халчест тип защитно покритие, спускащо се от шлема и сливащо се с ризницата. В основата на врата има украса тип огърлица по изпълнение аналогична на колана му. Наличието на двойния брой пера заедно с колана показват, че той не е обикновен воин в йерархията. Ръцете от китката до лактите са защитени допълнително, а на краката си има високи ботуши до коленете. Върха на обувките му е завит леко нагоре. Освен копие не е показано друго въоръжение. Копието като свещено оръжие на владетел (вожд), завършил своята инициация, особено когато е придружено със знаме ни навежда на мисълта, че пред нас е воин-владетел. Владетел-победител във военните си дела, изобразен горе, т.е. на кон. Пищността на украсата на конската амуниция не отстъпва на ранга му. Коня е даден в бавен, величествен ход на ляво. Влаченето на пленник за косата означава постигнато военно надмощие над силен противник, вероятно също най-малкото вожд, като се има в предвид, че същият е с коса, мустаци и цялостно защитно въоръжение, но без шлем. Победения няма право на шлем, а камо ли на шапка. Ризницата на последния по-всяка вероятност е люспест тип. Подобно поведение на победителя цели да покаже, не само физическото унищожение на врага, но и неговото морално унижение и поражение. Отрязаната и окачената на седлото глава, също без шлем с коса и мустаци, символизира древния подход към врага.

         Втория медальон допълва съдържанието на първия. След появата си на бял свят човек е длъжен да премине през редица опасни за живота му инициации за да стане воин-победител и владетел. Сред тях са изпитанията за: майсторско боравене с личното оръжие, обяздване на кон, първият лов, първият двубой и други. Във всеки един момент от тях, той трябва да показва своето подчинение към върховния Бог чрез жертвоприношения и да е готов по всяко време да бъде пресрещнат от божествения орел и отнесена душата му.

       Медальон № 3 – най-малко показван и анализиран. Изобразява борба между грифон и елен/кошута. Двете животни са в движение на ляво. Кошутата е с подвити задни крака, свити предни и извита нагоре и назад глава. Грифона е в нападателна стойка на победител, готов всеки момент да я разкъса. Сюжета на медальона най-кратко казано е борба между две животни – грифон и елен/кошута. Но дали това кратко описание разкрива пълната същност на съдържанието на сцената? Вероятно, ако разглеждаме медальона сам за себе си – да, но в цялостния контекст на изображенията от каната едва ли. Еленът/кошутата още в архаичните общества е не само символ на възможностите за отделяне от обикновения свят, но и за непрекъснатото присъствие в него. В иранските, скитските и тракийските вярвания специално място е отделено на отвъдния свят. Според тях душата на човека се преселва там под формата на елен или кошута. Обикновено това преселване е представяно, като пренасяне в пространството (към небето) от граблива хищна птица – орел или от митологичен грифон. Съгласно митовете за живота и разселването на българите, еленът/ кошутата е своеобразен зооморфен представител на прародителя, идващ в трудни моменти на помощ на своите наследници. Последните вървят по неговите стъпки или спазват безпрекословно оставените им завети за да получат мъдрост и власт. Грифона като код на небесното и земното е митологично животно със силата на божествения орел. Може безпрепятствено да се движи между горе и долу.

       Най-вероятно сюжета изобразява опасности от по-висше естество, които очакват владетеля-воин (от медальон № 2) до постигането на най-високото признание за право на власт от медальон № 4. През своя кратък земен живот и по пътя към него, той е задължен да следва завета на своя прародител, да проявява мъдрост и да полага грижи за потомството. През цялото време, и денем и нощем, ще го дебнат сериозни и тежки житейски и воински изпитания. Той трябва да е готов да устои на съблазните и на страховете от вертикалната структура – долу, средата и горе.

        Основание за подобна трактовка ни дава:

     – първо: взаимното разположение на двете действащи фигури от сюжета на медальона. Позите на елена/кошутата и грифона не дават основание, за разсъждението, че грифона отнася безпомощната душа на небето. Жертвата не е в безпомощно състояние – с висящи или отпуснати свободно и надолу крака, тя не е откъсната от майката-земя или не виси безжизнено надолу с главата . Грифона все още не е хванал жертвата в поза осигуряваща нейното откъсване от земята и издигане нагоре;

      – второ: еленът/кошутата най-добре олицетворява зооморфното изобразяване на прародителя или душата на самия владетел-воин. Олицетворявайки прародителя, тя рядко се показва пред наследниците. Например, всеки шаман от номадските народи има майка – хищна птица, която се показва пред него само два пъти: при неговата духовна инициация и при неговата смърт.8 В митовете за българите, еленът/кошутата най-често при лов се показва пред наследниците на владетеля, за да им покаже пътя към нови земи. В случая чрез нея в цялостния контекст на медальоните от каната вероятно се изобразява един такъв момент;

       – грифона като зооморфен код на войнството и смъртта, чрез присъствието си подчертава опасностите дебнещи владетеля-воин. Т.е. всяко негово действие по пътя на прародителя е съпроводено от сянката на смъртта за него и неговите поданици. В контекста на медальон № 1 (двата са в противоположните страни на каната един срещу друг), той най-вероятно не само го допълва но и показва някакъв определен момент от бъдещи инициации на владетеля-воин.

       Направената трактовка на вероятната митологична и ритуална концепция на медальона, допълнена от последните основания за нейното възприемане, ни убеждава, че само чрез подобно зооморфно изобразяване, древния майстор е в състояние да постигне най-голяма концентрация на съдържанието на желаните от него мотиви, както индивидуално, така и в общия контекст.

     Медальон № 4 – релефно изображение на ловна сцена. Персонажите са несъмнено с по-висок ранг от този на медальон № 2. Може би именно и затова те са противоположни един на друг по мястото си върху златната кана.

        Владетеля е с лице в анфас, с мустаци, брада и вероятно дълга коса закрита от стилно изобразена корона. Независимо от различния метод за изобразяване на лица, между неговото и това на воина с копие е налице известна прилика, т.е. вероятно става въпрос за един и същи човек, обаче на различни етапи от своя живот. На главата си има особен тип корона, с шест украси (конуси с завити на колело краища). Особеното на короната е, че тя продължава към тила му, като накрая прераства в коса. Облечен е в защитно облекло дълго до коленете и с дълги до китките ръкави. По типа на изобразяване то, се приближава до това на пленника и се различава от това на воина от медальон № 2, т.е. с плочков тип ризница. На пояса има ясно изображение на колан, символ на място във воинската йерархия. Извърнал се назад, в посока противоположна на движението на коня стреля със сложно съставен лък (сакрално владетелско оръжие) по нападнала го в гръб пантера. По-различната изработка на ризницата и лъка допълнително ни показват, че той вече не е обикновен воин, а владетел.

         Коня също е изобразен с ранг съответстващ на своя ездач. Няма да е голяма грешката ако го сравним с древните изображения на кентаври – хората коне. За разлика от тях, вместо човешко тяло до кръста с две ръце и тяло на кон, той има човешка глава и тяло на крилат кон с буйна грива и опашка, покрито изцяло със защитна ризница – халчест тип (прилягаща по тялото, тежка но подвижна и не сковаваща движенията). Конското защитно въоръжение е аналогично на това на воина-победител от медальон № 2. Особен интерес предизвикват два маркера: главата и крилата. Главата на коня е с големи мустаци, дълга брада и конусовиден шлем на главата. Така се подчертава същността на човека-кон, като преминал през всички инициации за да стигне до митологизирания външен вид на своя прародител. В противовес на другите митологични изображения, където е налице човешко тяло с животинска глава, пред нас е обратна конфигурация. Шлема, е  конусовиден и ако не са ушите на коня е напълно аналогичен на този на воина от втория медальон. Особеното в него е, че на върха (а не встрани) има изобразени рога. Рога на бик – символизиращи мъжкото начало, плодородието – чрез възможностите за участие в оран и оплодяване, а не на последно място и олицетворение на войната. Като съвкупност човека-кон най-вероятно символизира освен прародителя и целия конен народ, подчинен на своя владетел-кана. С цялата до момента кодограма като се прибавят и крилата, се подчертават неговите възможности за контакт с различните нива на света. Възможност дадена само на избраните.

         Композицията владетелски лов традиционно е свързана с лъва – царя на животните, като типично „царско” животно още от архаичните общества. Лова на лъвове е привилегия и поредната инициация на върховния владетел. Така с израстването на воина, до обикновен вожд, а впоследствие до владетел се стига и до свещения митологичен лов, на който само той има право. Лъва като хищник и царско животно не е чужд като изображение върху камък и на българите.

Асирийския цар Ашурбанипал (668-626 г.пр.н.е.) на лов за лъвове.

Шапур ІІ на лов за лъвове. Сребърен съд с позлата(310-320г).

        Впечатляващото в случая е, че той не фигурира като обект на лов, а в повечето случаи е в стационарна сакрална поза на неприкосновеност, може би с изключение на Мадарския конник. За нас представлява интерес защо на медальона от Наг Сент Миклош е изобразена пантера, а не е лъв. Пантерата (леопарда) е също така, хищно животно разпространено в южна и източна Азия и Африка, т.е. нейното присъствие, като изображение не е изненада. Остава открит въпроса защо пантера, а не лъв? Може би тя, като хищник е по-близка до разбиранията и действията на номадския воин-конник и е равностоен негов враг, а лъва от друга страна е толкова сакрален (както владетеля), че просто не подлежи на подобен ловен акт. Въпрос на който предстои търсенето на адекватен и научно обоснован отговор.

       Интерес представлява позата на владетеля стрелящ с лък. Той се е извърнал силно назад в типична и всепризната поза за стрелба с лък за българите, „… бързо препускайки назад, са поразявали преследващите ги, като се обръщали и стреляли в тях.” 9

     От направения анализ на медальоните от златната кана от Наг Сент Миклош могат да се направят три основни извода: първо те имат строго индивидуално съдържание всеки сам за себе си, подредени и подчинени на логиката на една обща концепция; второ на тях се проследява в логична последователност появата (раждането) на бъдещия владетел, неговия воински, житейски и владетелски път и смъртта; трето – чрез средствата на изобразителното изкуство са показани външният вид на част от военните ритуали и бойните умения на номадския воин-конник.

        Привидната статичност на всеки медальон в рамките на цялото върху каната, осигурява възприемането му като непрекъсната завършеност и повторяемост на цикъла – символизиращ вечното в природата. Наличието на изображения на владетел-воин и митологични животни, поради липсата на традиция при българите да се изобразяват богове и божества в човешки вид (поне до момента не са установени подобни реализации) недвусмислено изразява моменти от живота на воина-владетел избран от Бога, а не моменти от митове свързани с бог или божества. Последните най-често са изобразявани с абстрактни средства – знаци или символи.

Бележки и литература

 1. Москов Моско Именник на българските ханове (ново тълкуване). София, 1988г., стр. 80
 2. Фламарион К. История неба. Москва 1994. – Печатается по изданию С.Петербург 1875г.- стр.133 – 138.

Древните небесни сфери могат да дадат информация за началото на астрономическите наблюдения. В най-древната такава сфера е установено, че „…около южния полюс съществува празно пространство от 90 градуса, образувано от последните съзвездия, т.е. Кентавър, Жертвеник, Стрелец, Южна Риба, Кит и Кораб; ако автора на сферата се е намирал около екватора подобно празно пространство между двата полюса не би трябвало да съществува, тъй като тогава всички южни звезди ще са пред погледа на наблюдателя и той би ги включил в звездната система…страна която да е на такава географска широчина, за да няма никакъв поглед върху съзвездията на южния полюс, не може нито да е на египтяните, нито на халдейците Небесната сфера е била съставена от народ, достигнал висока степен на цивилизацията си, народ който е живеел около точката на пресичане на паралела – 38 градуса северна ширина с меридиана – 68 градуса източна дължина (в района с център 130 км югоизточно от сегашния Душанбе. Граничи с провинция Балх на съвременен Афганистан  – б.а.).

Тази страна е лежала във вътрешността на древна Азия, била е разположена на северните склонове на високи планински вериги, завършващи на запад от Хималаите, край изворите на река Оксус, на югоизток от Самарканд. Тука е бил кръстопътя на всички народи. Оттук са пътищата: на изток към Китай; на югоизток към Тибет; на юг към Индустан; на югозапад към Афганистан; на запад към Персия и след нея към Арабия, Халдея и Египет; от другата страна Каспийско море, крайбрежието на което от запад на изток покрай Кавказ води към страните от Мала Азия, към Гърция, Италия, Германия и Галия…По такъв начин астрономическите знания са достигнали умерените ширини, спускайки се от плоските възвишености на Средна Азия.”

 1. Климишин И.А. Календарь и хронология. издание второе, Москва, 1985г, стр. 64-238

В района на Двуречието около 2500 г. пр.н.е. шумерите са имали лунно-слънчев календар с неопределено допълнение за 13 месец. Денонощието в Древен Вавилон е започвало от вечерта. Във Вавилонския календар добавката на 13 месец се е извършвала с указ (например указа на Хамурапи около 1760г. пр.н.е.). От края на IV в. пр.н.е. календара се регулира с 19-годишен цикъл, открит около 380г. пр.н.е. от астронома Киданас.

В началото на I хилядолетие пр.н.е. отделни гръцки градове-държави (полиси) са под културното влияние на Изтока. В поемите на Омир е засвидетелствано, че гърците имат известно понятие за слънчев календар. Най-известни са атинския и македонския лунно-слънчев календар. Денонощието при древните гърци е започвало от залеза на Слънцето и се е състояло от нощта и следващия ден до залез. Годината е започвала от зимното слънчево равноденствие, а след това от лятното. През 432г. пр.н.е. е открит метоновия цикъл. С такъв календар са се ползвали атиняните и през VI в. от н.е. а във Византийската империя до края на VII в. от н.е.

В Древен Китай първите сведения за календар са от епохата на полулегендарния император Хуан-ди (2696 – 2597 г. пр.н.е.). Месеците са били 12 и са били означени с името на животно. Месеца се е делял на три десетдневки. Денонощието се е деляло на 12 двойни часове с имена на животни, едноименни с тези на месеците. Най-малката единица време е била равна на минута. Приблизително от XXVI в. пр.н.е. отброяването на времето – денонощието и годината е започнало да става по цикли. За начало на 60-годишния цикъл се смята според едни 2397г. пр.н.е. а според други 2697г. пр.н.е. Съседите на Китай – Монголия, Виетнам, Корея и Япония имат почти еднотипни календари. Монголците ползват подобен календар приблизително от 1027г. от н.е., като например вместо пет стихии използват пет цвята. При тях месеците нямат имена, а при използване се обозначават с поредно число равно на поредния номер на месеца и с прибавянето му към името на годината. Във Виетнам началото на 60-годишния цикъл съвпада с китайския.

В Древен Египет от около II хилядолетие пр.н.е. се е използвал лунен календар. В средата на I хилядолетие пр.н.е.  календара се е състоял от 25-годишни цикли от 309 месеца. Годината е била разделена на 12 месеца с по 30 дни всеки. По египетски образец са възникнали три календарни системи: александрийска, иранска и арменска. Александрийската система е въведена след 30г. пр.н.е. когато Египет е завоюван от римляните. Годината се състои от 12 месеца (запазили древноегипетските си имена) от по 30 дни и пет допълнителни дни. Всяка четвърта година се прибавял по още един ден, за отчитане на високосните години. Иранският календар е вариант на египетския, създаден през първата половина на I хилядолетие пр.н.е. от зороастрийците. Имената на месеците и дните са съответствали на имената на боговете. За период от 120 години е изоставал с 30 дни – един месец. Древноарменския календар е на базата на блуждаеща египетска година от 365 дни. Използването му датира от 11 юли 552г. от н.е.

Еврейския календар в основата си е лунно-слънчев, с 19-годишен метонов цикъл. Началото на Новата година не са приемали да е в неделя, сряда и петък. Заимствали са от вавилонците седемдневната седмица. Денонощието им е било разделено на 24 часа, всеки час на 1080 хелека, а всеки хелек на 76 рега (мигновения) и е започвало в 6 часа вечерта. До края на III в.пр.н.е. годината е започвала от есенния месец “нисан” осми по ред (съответства на август). За изходен момент на календара се смята митологическата ера “от сътворяването на света” – 7 октомври 3761г. пр.н.е. в понеделник, 5 часа, 204 хелека по обяд. Затова и сега за да намерим година по еврейската ера към 3760 прибавяме числото на годината по григорианския календар.

Мюсюлманския календар е бил лунен. За начало на летоброенето се приема годината на „преселението” на пророка Мохамед от Мека в Медина – 16 юли 622г. от н.е. Арабите са отчитали денонощието от залез Слънце.

В Древен Рим за събирането на данъци са съществували петгодишни периоди – люстри. По времето на Юлий Цезар на всеки 15 години са започнали да събират данъци и от провинциите – индикти. През 312г. от н.е. император Константин официално е въвел ново летоброене, като началото на годината е било на 23 септември. През 462г. от н.е. от практически съображения началото на годината и на индиктите е пренесено на 1 септември. Така в средновековната римска империя промеждутъка от време равен на 15 години е наречен индиктион и първата година на първия индиктион се отчитала от 1 септември 312г. от н.е. От 537г. при император Юстиниан подобна датировка е задължителна и е спазвана до 1806г.

 1. Пак там, стр. 238

В Древна Русия се е утвърдила така наречената българска ера според която създаването на света е било през 5504г. пр.н.е. Тоест ако от съответната година смятана от сътворението на света се извади числото 5504 се получава реалната година. Освен това в древните хронологии на Русия са намерили място и двете византийски ери: по първата от тях летоброенето се е водело от събота 1 септември 5509г. пр.н.е. и създадена по времето на император Констанций (337 – 361г. от н.е.), а според втората влязла в употреба във Византия от VI в. от н.е. ерата на сътворението на света се датира от 1 март 5508г.пр.н.е.

Глейзер Г.Й. Беседи по история на математиката. част първа, София 1983г. стр.33

Най-старият писмен източник в Киевска Рус е едно съчинение за календара. Написано е на църковнославянски език около 1136г. и е наречено Учение им же ведати человеку числа всех лет”. Автор на съчинението е Кирил Новгородски:

 1. През колко години се обновява морето? Морето се обновява през 60 години. За това време е имало 110 такива обновления, а от последното обновяване са минали 44 години.
 2. Обновяване на водата. Водата се обновява през 70 години. От Адам до днешно време е имало 94 такива обновявания и остават още 64 години.
 3. За високосните години. Всяка четвърта година е високосна. От Адам е имало 1660 такива високосни години и още една високосна година –сегашната.
 4. За големия кръг. Големия кръг съдържа 532 години. От Адам са минали 12 такива кръга, а от 13-ия са минали 260 години.
 5. Съобщава се колко месеца са в годината. Да бъде известно, че в една година има 12 календарни месеца, а небесни лунни месеца 12 и 11 дни от 13-та луна…”
 6. Фехер Геза Военното дело на прабългарите. София 1938г. стр. 39
 7. Маразов И. Видимият код. Изкуство и митология. София, 1992г. стр. 7; MAVRODINOV, N. Le trezor protobulgare de Nagy-Szenz-Miklos. Budapest, 1943; LASZLO, G., RACZ, J. Der Goldschats von Nagyszenmiklos. Budapest, 1983
 8. Бешевлиев В. Първобългарски надписи (второ преработено и допълнено издание). София, 1992г., стр. 207-208
 9. Маразов И. Мит, ритуал и изкуство у траките. София, 1992 стр. 319
 10. Агафий О царствовании Юстиниана. М-Л 1953г. стр. 156-158 „От страх те дори забравили и онова изкуство с което били свикнали да се гордеят. Обикновено тези варвари, бързо препускайки назад, са поразявали преследващите ги, като се обръщали и стреляли в тях. Тогава стрелите дълбоко поразявали набелязаната цел, тъй като след като са изстреляни с голяма сила в преследващия, а те от своя страна са се устремили срещу нея от противоположната страна, натъквайки се на стрелата, са си причинявали сериозни рани със своя бяг и удар на стрелата от близко разстояние.

21.02.2002г.

гр. София

© ор.подп. д-р на НБУ Димитър Манчоров

© интернет версия – Димитър Манчоров