Начало

В разработките от военна гледна точка се анализира военно-политическата обстановка, войните и битките на Спартак, Атила, траки, скити и българи в Евразия.

В разсъжденията се изхожда от презумцията, че победата/поражението е резултат от стратегията и опита на пълководеца, реализиран на бойното поле от действията на хиляди безименни воини и командири. В основата е тясната връзка между нивото на цивилизационно развитие на воюващите общности и състоянието на военното им дело.

Понятието „военно дело“ позволява осъществяването на по-всеобхватен поглед върху въоръжените конфликти. Опирайки се на теорията и практиката на военната наука се показват видимите и скрити противоречия между воюващите страни и поведението на техните близки и далечни съседи. Използваните първоизточници са изходна база за разглеждане въоръжените конфликти в тяхното разнообразие на възникване, замисъл за водене, развитие на театъра на военните действия и последствия за воюващите страни.

В исторически аспект, въоръжените конфликти по своя мащаб, участници и последствия са концентриран визуален образ на съответната епоха и ниво на развитие по евразийските земи в миналото.

Приятно четене!